030 2891989 info@centrumvela.nl

Over ons

Missie en visie

‘De wind kan je niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen’ (A. Karssen)

 

Vela is Italiaans voor ‘zeil’; een zeil heeft twee kanten. Centrum Vela wil zich bij voorkeur richten op duale of meervoudige problematiek:
psychische en lichamelijke klachten, school- , leer- en gezinsproblemen, met aandacht voor de culturele en religieuze achtergrond van patiënten, ongeacht het intelligentieniveau.

Verbinding

Centrum Vela wil in verbinding staan met het kind, de jeugdige en (jong)volwassene en zijn/haar omgeving, het gezin en de school. Centrum Vela houdt rekening met de (politieke) realiteit en wil lokaal beschikbaar zijn voor en samenwerken met het buurtteam, Centra voor Jeugd en Gezin, (gz-)psychologen, huisartsen en jeugdartsen. Centrum Vela onderhoudt goede contacten met professionals binnen de Utrechtse GGz-instellingen en denkt niet in termen van concurrentie maar aan het belang van de patiënt. Centrum Vela wil door verbinding met het steunsysteem van de patiënt, waar mogelijk, schooluitval, uithuisplaatsing of opneming voorkomen.

Expertise

Centrum Vela is een praktijk voor specialistische zorg, met de bijbehorende expertise, die zicht richt op de vraag van de verwijzer en patiënt. Centrum Vela volgt de bestaande richtlijnen, zoals vastgesteld door de beroepsvereniging. Centrum Vela brengt graag kennis over. Wat wij niet weten zoeken we op of vragen we bij collega’s na. Complexe problemen vragen niet om een complex antwoord, meer is vaak niet beter. ‘Niet schaden’ is het adagium in de gezondheidszorg. Centrum Vela probeert in te zetten wat voor de patiënt voorhanden is en te zoeken naar haalbare en praktische oplossingen.

Leervermogen

Centrum Vela vindt leervermogen zeer belangrijk en pretendeert niet alles te kunnen. Centrum Vela werkt systemisch en wil blijven leren van patiënten, partners, familieleden en professionals. Als het even kan wordt het hele gezin een keer uitgenodigd. Er worden vragenlijsten ingezet voor de diagnostiek of voor feedback op de behandeling en het contact. Centrum Vela doet aan Routine Outcome Measurement om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te kunnen vastleggen en te verbeteren.

Assertiviteit

Centrum Vela respecteert als onafhankelijke praktijk de persoonlijke rechten, privacy en grenzen van patiënten en familieleden. Bij Centrum Vela kennen we onze eigen grenzen, maar we laten ons niet begrenzen als dat voor de hulpvraag van de patiënt nodig is. Wij werken generalistisch èn specialistisch. Als wij het geïndiceerd vinden, brengen we ook een bezoek aan huis, school of verwijzer, mits de patiënt en/of familie daarbij aanwezig is.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Centrum Vela heeft het benodigde stappenplan doorlopen om aan de AVG te voldoen. U vindt onze privacy policy hier.

 

De medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij zijn op de hoogte van de meldplicht bij datalekken.

Centrum Vela maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier Zorg GGZ van Axians te Groningen. Van elk persoonlijk gespreks-, telefonisch of e-mailcontact worden aantekeningen en bestede tijd bijgehouden. Uw gegevens worden bij Zorg GGZ en Embloom beveiligd opgeslagen en zijn niet ter inzage van derden. Met deze verwerkers van gegevens zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Centrum Vela geeft geen informatie over patiënten aan derden, tenzij daartoe schriftelijk toestemming is verleend of als dit wettelijk is bepaald (zie onder). Verwijzers en huisartsen kunnen beknopte, voor hen relevante informatie over de diagnostiek en behandeling ontvangen, tenzij u dat niet wilt. Er wordt geen aparte verslaglegging voor scholen opgesteld. Wel kunt u zelf ten behoeve van werk of opleiding een feitelijke verklaring krijgen, bijvoorbeeld over de diagnose en/of dat uw kind of uzelf afspraken met ons heeft (gehad). U en uw kind vanaf 12 jaar, of de jeugdige zelf vanaf 16 jaar, hebben inzage- en blokkeringsrecht over de verzending van brieven en andere persoonlijke informatie.

 

Centrum Vela houdt zich aan de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zoals opgesteld door de KNMG. Er zal bij (ernstige) zorgen over de ontwikkeling van een kind of jeugdige altijd eerst samenwerking met ouders en verzorgers worden gezocht, tenzij dat niet lukt of kan.

 

Ten gevolge van de wetswijziging ‘herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ heeft een gezinsvoogd recht op informatie over het kind of jeugdige, die onder toezicht is gesteld. Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling of informatie die de bedreiging in de ontwikkeling van het kind kan voorkomen.

No show

Mocht u afspraken willen wijzigen of annuleren dan kan dit alleen telefonisch.

Indien u geen gehoor krijgt, dan graag een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, 030-2891989.
Voor afspraken die niet of niet tijdig (minimaal 2 werkdagen) tevoren zijn geannuleerd zijn wij genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen.

Kwaliteit en klachten- en geschillenregeling

Per 1 januari is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz) in werking getreden. Centrum Vela heeft voor de volwassenenzorg het kwaliteitsstatuut gedeponeerd bij www.GGzKwaliteitsstatuut.nl. Het kwaliteitsstatuut is separaat op te vragen.

Klachten proberen wij te voorkomen door veel aandacht te besteden aan het persoonlijke contact en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Als er onverhoopt toch een klacht is hopen we van harte dat deze bespreekbaar is met de betrokken medewerker en onderling opgelost kan worden. Bovendien kunt u zich wenden tot de eigenaar/psychiater van Centrum Vela.

Centrum Vela is in het kader van de wkkgz aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, via de Afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters. Dat houdt in dat Centrum Vela zich houdt aan het NVvP klachtenreglement, dat hier beschikbaar is. De klachtenfunctionaris is via de NVvP te bereiken per e-mail klachtenfunctionaris@nvvp.net. De zorgaanbieder moet binnen 6 weken een oordeel geven over een klacht. Lukt bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet of u als patiënt ben niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder, dan kun u zich wenden tot een geschillencommmissie. Centrum Vela is via de NVvP collectief verbonden aan de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGz-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. www.degeschillencommissie.nl

Vertrouwenspersoon

Voor jeugdigen onder behandeling bij Centrum Vela is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jongeren en ouders/verzorgers en pleegouders beschikbaar. De vertrouwenspersoon is in dienst van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

 

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Centrum Vela.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Centrum Vela of een andere instelling in de jeugdzorg, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Centrum Vela.

 

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Lidmaatschappen

René Zijlstra is lid van: